• ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານ Anderson ແລະສາຍໄຟ

ເຄືອຂ່າຍສຽງລົດ